Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti CELIMED s.r.o.

Obchodné podmienky nájdete na tomto mieste.


Článok I
Úvodné ustanovenia
 • Reklamačný poriadok upravuje postup vybavovania reklamácie kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného od spoločnosti CELIMED s.r.o., IČO: 31403751
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov (tovaru) a poskytovanie služieb spoločnosťou CELIMED s.r.o. pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu kupujúceho v zmysle platných právnych predpisov.
 • Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti CELIMED s.r.o. (ďalej len VOP) v platnom znení.

 

 

Článok II
Základné pojmy
 • Odberateľom sa rozumie kupujúci v zmysle VOP.
 • Predávajúcim sa rozumie spoločnosť CELIMED s.r.o
 • Predajcom sa rozumejú partneri predávajúceho t.j. lekárne a výdajne zdravotníckych potrieb, veľkoobchody a obchodné spoločnosti, ktoré ďalej predávajú výrobky distribuované predávajúcim
 • Kupujúci – osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho alebo od partnerov predávajúceho ako koncový užívateľ tovaru.
 • Zodpovednosťou za vady sa rozumie:
  a) zodpovednosť za množstvo dodaného tovaru
  b) zodpovednosť za kvalitu dodaného tovaru
 • Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho, smerujúci k uplatneniu práv zodpovednosti spoločnosti CELIMED s.r.o. za vady tovaru.
 • Prevzatím tovaru sa rozumie osobné prevzatie tovaru kupujúcim a u tovaru zaslaného na dobierku okamih potvrdenia dodacieho listu, prípadne prepravného listu kupujúcim. Potvrdením týchto dokumentov kupujúci potvrdzuje zhodu počtu ním objednaných výrobkov s číslami uvedenými v príslušnom dodacom (prepravnom) liste.
 • Zjavnou vadou tovaru sa rozumie taká vada, na ktorej zistenie sa nevyžadujú odborné znalosti a je voľným okom viditeľná a zistiteľná.
 • Reklamačným listom sa rozumie dokument o podanej reklamácii.
 • Záručná doba je doba uvedená v záručnom liste a v tomto reklamačnom poriadku.

 

 

Článok III
Zodpovednosť predávajúceho
 • Predávajúci zodpovedá za to, že ním predávaný tovar má požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, že je bez vád a zodpovedá záväzným technickým normám.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby.
 • Ak tovar pri prevzatí kupujúcim má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 1. ktoré spôsobil kupujúci alebo tretie osoby zlou manipuláciou, mechanickým poškodením , užívaním tovaru v rozpore s manuálom a pod.,
 2. ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 3. ak kupujúci reklamuje tovar  po uplynutí záručnej doby,
 4. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 5. ktoré síce vznikli v záručnej dobe, ale v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
 6. ktoré sú spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
 7. ktoré sú spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Za vadu veci sa považujú predovšetkým také nedostatky vlastností veci, ktoré vyplývajú z príslušných  technických alebo iných noriem určujúcich vlastnosti veci.

 

 

Článok IV
Záručná doba
 • Záručná doba v dĺžke 24 mesiacov sa vzťahuje na výrobky:  Omron – krokomery, váhy, manžety vrátane manžety, ktorá je súčasťou prístroja, príslušenstvo a ostatný sortiment,
 • Záručná doba v dĺžke 36 mesiacov sa vzťahuje na všetky výrobky s logom „3 roky záruka“. Viac informácií o predĺženej záruke nájdete v dokumente „Návod na používanie a záruka“, ktorý je súčasťou balenia výrobku.
 • Záručná doba 5 rokov sa vzťahuje  iba na tlakomery s pribaleným špeciálnym originálnym záručným listom Celimed – prístroje OMRON rady M6 a RS8, záručná doba 4 roky sa vzťahuje  iba na tlakomery s pribaleným špeciálnym originálnym záručným listom Celimed – prístroje OMRON rady M3, pričom podmienkou  získania 4 a 5 ročnej záruky je:
 1. registrácia výrobku na www.celimed.sk do 3 mesiacov od zakúpenia výrobku a súčasne
 2. vyplnenie aktivačného kódu do rámčeka na záručnom liste. Kód obdrží kupujúci na konci registračného procesu – na webovej stránke www.celimed.sk.

          Ak nie sú splnené vyššie uvedené podmienky,  platí na tlakomery OMRON rady M3, M6 a RS8, záručná doba 3 roky pri predložení vyplneného záručného listu.

 • Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.
 • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v určenej záručnej dobe.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vybavení reklamácie a o dobe jej trvania.
 • Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť zákonná záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.
 • Predávajúci zabezpečuje záručný servis výhradne pre tovar preukázateľne zakúpený z oficiálnej distribúcie firmy Celimed s.r.o. s potvrdeným záručným listom.

 

 • Na tlakomery OMRON je kalibrácia platná 2 roky od dátumu predaja. Po túto dobu spoločnosť CELIMED s.r.o. zaručuje, že tlakomer meria presne. V prípade, že kupujúci má záujem o vykonanie kalibrácie počas plynutia záručnej doby, spoločnosť CELIMED s.r.o. vykoná  na požiadanie kupujúceho kalibráciu zdarma raz za dva roky počas doby záruky. Kupujúci predkladá žiadosť predávajúcemu spolu so zakúpeným prístrojom a potvrdeným záručným listom. Kalibráciu poskytuje predávajúci výhradne na tovar preukázateľne zakúpený z oficiálnej distribúcie firmy Celimed s.r.o.

 

 • Ak ide o použitý, alebo výpredajový tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
 • Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené najmä, ale nie len:
 1. prirodzeným opotrebením veci,
 2. nesprávnou obsluhou v rozpore s návodom o používaní ,
 3. ak si kupujúci spôsobil vadu tovaru sám jeho nedostatočným alebo nevhodným ošetrovaním alebo nesprávnym servisom , prípadne nesprávnym  použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,
 4. vady vznikli nadmerným teplom alebo priamym slnečným svetlom;
 5. vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.
 6. mechanickým poškodením výrobku kupujúcim resp. treťou osobou alebo  iným nesprávnym zásahom.
 7. v dôsledku nesprávneho použitia ,
 8. v dôsledku živelnej katastrofy,
 9. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, alebo nadmerným používaním;
 10. v dôsledku zanedbania potrebnej starostlivosti a bežnej údržby
 11. ak boli na výrobku vykonané neodborné opravy,
 12. ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 13. ak nebol predložený doklad o kúpe resp. záručný list overený predávajúcim, ktorý je predávajúci povinný poskytnúť na žiadosť kupujúceho.
 14. vady vznikli používaním iného než originálneho príslušenstva
 15. ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
 • Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napr. pri  vreckovej batérii).
 • Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

 

Článok V
Právo na uplatnenie reklamácie
 • Kupujúci je oprávnený a zároveň povinný predávanú vec si pred jej prevzatím prezrieť.
 • Právo zo zodpovednosti za vady predanej veci, môže uplatniť iba účastník záväzkového vzťahu, t.j. kupujúci u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, a to písomnou reklamáciou vád v lehote určenej platnými právnymi predpismi a týmto reklamačným poriadkom. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný.
 • Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode a v prípade, ak je tovar zaplombovaný, nesmie  porušiť plomby.

 

 

Článok VI
Uplatnenie reklamácie  a jej vybavenie
 • Vadu tovaru si musí kupujúci uplatniť u predávajúceho v priebehu záručnej doby bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil, alebo ak ide o zjavnú  vadu, pri náležitej pozornosti zistiť mal a mohol.
 • Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
 • Reklamáciu môže uplatniť kupujúci osobne, písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty takto:
 1. osobne u predávajúceho, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený Reklamačný záznam (vzor Reklamačného záznamu je uvedený v Prílohe č. 2),
 2. listom na adresu predávajúceho
 3. elektronickou poštou na adresu predávajúceho
 • Podaná reklamácia musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu a/alebo telefonický kontakt toho, kto reklamáciu podáva,
 2. predmet reklamácie (stručný a vecný popis ),
 3. aké právo si kupujúci z dôvodu reklamácie uplatňuje,
 4. podpis kupujúceho alebo podpis oprávnenej osoby, ktorá zákazníka zastupuje.
 • Ak reklamácia nebude obsahovať  náležitosti uvedené v tomto bode reklamačného poriadku, bude považovaná za neoprávnenú.
 • K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zakúpení tovaru (pokladničný blok) alebo vyplnený záručný list. V prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil, postačuje k reklamácii predloženie dokladu o zakúpení tovaru, pričom v takom prípade sa na tovar sa poskytne vždy 24-mesačná záruka, napriek tomu, že v záručnom liste, ktorý kupujúci stratil, mohla byť vyznačená dlhšia záručná doba.
 • Ak kupujúci  reklamuje vady tovaru,  predávajúci o prijatej reklamácii vystaví doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený a poučí kupujúceho o jeho právach na vybavenie reklamácie. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, zamestnanec predávajúceho je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení takto:
 1. najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
 2. v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok v ekvivalentnej funkčnej hodnote.
 • Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru na základe písomného podania. Znamená to, že tovar môžete vrátit ak nebol použitý, len prehliadnutý. Nakoľko naše produkty pri používaní prichádzajú do kontaktu s pokožkou a sliznicami, z hygienických dôvodov po použití nemôžu byť vrátené.
 • Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 • Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová zákonná záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.
 • Ak si kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 • Reklamácia je vybavená a reklamačné konanie je ukončené odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

 

 

Článok VII
Práva  kupujúceho
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
 1. aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená,
 2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky a rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú.
 3. na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád, nemôže vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave pôjde vtedy, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.
 • Ak vadu  nemožno odstrániť a táto vada bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez  vady, kupujúci má právo:
 1. na výmenu veci ( predávajúci je povinný vec vymeniť)
 2. na odstúpenie od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu ním  zaplatenú kúpnu cenu).
 • Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má kupujúci aj  v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 • Ak vadu  nemožno odstrániť a táto vada nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec  bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Servis tovaru predávaného spoločnosťou CELIMED s.r.o. sa vykonáva v spoločnosti CELIMED s.r.o., IČO 31403751, na adrese: Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava.

 

 

Článok VIII
Reklamácia použitého a vadného tovaru
 • Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 • Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť kupujúceho o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

  

 

Článok IX
Záručný a pozáručný servis
 • Spoločnosť CELIMED s.r.o. poskytuje na svoj sortiment kompletný záručný a pozáručný servis.
 • Záručný servis sa týka len tovaru z distribúcie spoločnosti CELIMED s.r.o.
 • V rámci záručného servisu preberá spoločnosť CELIMED s.r.o. na seba záväzok, že výrobky či služby poskytnuté spoločnosťou Celimed s.r.o budú počas záručnej doby spôsobilé na účel, ktorému slúžia. Spoločnosť Celimed s.r.o. zodpovedá za výrobné i materiálové chyby produktov a za absenciu ich vlastností. Záručná doba, počas ktorej má zákazník nárok na bezplatnú opravu či náhradu produktu je uvedená v záručnom liste a začína plynúť od dátumu predaja produktu.
 • Pozáručný servis vykonáva spoločnosť Celimed s.r.o len za úhradu podľa cenníka servisných činností spoločnosti.
 • Podľa § 656 občianskeho zákonníka je objednávateľ  servisu tovaru povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy oprava alebo úprava mala byť uskutočnená, a ak bola vykonaná neskôr do jedného mesiaca od doručenia vyrozumenia o jej prevedení. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie, ktorý činí 1 EUR za 1 deň.
 • Po dobu, počas ktorej je objednávateľ servisu v omeškaní s prevzatím veci odovzdanej na servis, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo straty, zničenia, poškodenia a náhodného poškodenia veci (§ 520 a § 522 občianskeho zákonníka).
 • V prípade, že si objednávateľ nevyzdvihne vec zverenú spoločnosti na servis alebo opravu do 6-tich mesiacov od zaslania výzvy k jej vyzdvihnutiu, vykoná spoločnosť CELIMED s.r.o. fyzickú likvidáciu veci  bez nároku objednávateľa servisu  na náhradu škody. Spoločnosť CELIMED s.r.o. si tiež  vyhradzuje právo takto nevyzdvihnutú vec predať či inak využiť za účelom kompenzácie objednávateľom neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti so servisom alebo  opravou veci. Ak je spoločnosti CELIMED s.r.o.  známa adresa objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty (vecou väčšej hodnoty je vec presahujúca hodnotu 150 €), je spoločnosť CELIMED s.r.o.  povinná o zamýšľanom predaji alebo likvidácii veci objednávateľa servisu vopred vyrozumieť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu, najviac  dva týždne k vyzdvihnutiu veci.

 

 

Článok X

Záverečné ustanovenia
 • Spoločnosť CELIMED s.r.o.  je oprávnená tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia alebo zmien vnútropodnikovej politiky spoločnosti.
 • Reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti CELIMED s.r.o www.celimed.sk a na požiadanie v zákazníckom centre spoločnosti CELIMED s.r.o.

 

 

Prílohy

Príloha č. 1 – Záručný list

Príloha č. 2 – Doklad o prijatej reklamácii

 

Príloha č. 1

Záručný list

 

 

Obchodné meno a sídlo predávajúceho:
Obchodná prevádzka (predajca):

 Meno a priezvisko predávajúceho:

 

 

 

 

Obsah a rozsah záruky:

 Podmienky záruky:
 Dĺžka záručnej doby:
 V Bratislave dňa Vystavil:
(meno a priezvisko

predávajúceho,

( názov predajcu)

podpis, pečiatka

 

 

Príloha č. 2

 

Doklad o prijatej reklamácii

 

 

 

Druh reklamovaného tovaru:

 

 

Popis vady:

 

 

 

 

Dátum a miesto zakúpenia tovaru: Cena zakúpeného tovaru:

Dátum uplatnenia reklamácie

 

Cena zakúpeného tovaru:

Názov a sídlo prevádzky prijímajúcej reklamáciu

 

Miesto uplatnenia reklamácie:

 

 

 

Meno, priezvisko, podpis pracovníka prijímajúceho reklamáciu:

 

Kupujúci žiada vybaviť reklamáciu nasledovným spôsobom:

 

 

Spôsob vybavenia reklamácie:

(v prípade opravy uviesť údaj o skutočnom trvaní opravy)

 

Dátum vybavenia reklamácie:

 

Názov a sídlo prevádzky vybavujúcej reklamáciu:

 

Meno, priezvisko, podpis pracovníka vybavujúceho reklamáciu:

 

 

 

 

Produkt bol pridaný do košíka.

Prejsť do košíka a pristúpiť k objednávke Chcem nakúpiť ešte ďalší tovar

Prosím skontrolujte zadané údaje.

(vyplňte červeným orámované polia formulára)

Zatvoriť upozornenie

Obchodné podmienky

Pre Záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby, si prosím prečítajte a odsúhlaste Obchodné podmienky.

Zatvoriť upozornenie

newsletter

Pre zasielanie newslettra prosím potvrďte Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zatvoriť upozornenie

Pre zasielanie newslettra, prosím potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zatvoriť upozornenie

Prosím zvoľte vyhovujúci variant produktu.

Zatvoriť upozornenie
Vyhľadávanie