Menu

OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti CELIMED s.r.o.

pre prevádzku internetového obchodu www.celimed.sk

 

platné od 1.10.2021

 

 

        ČLÁNOK I.

        VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho, ako aj prípadné práva a povinnosti vyplývajúce z registrácie užívateľa v E-shope.
 2. Vymedzenie pojmov:

Predávajúci: Spoločnosť CELIMED s.r.o., so sídlom Pri majeri 22 (Rybničná 36H), 831 06  Bratislava, IČO: 31403751, DIČ: 2020338441, IČ DPH: SK 2020338441, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro., Vl. č.: 9687/B, IBAN: SK69 1100 0000 0029 4613 3508, Telefón: +421 2 4487 2010, E-mail: info@celimed.sk

Kupujúci: Akýkoľvek návštevník E-shopu Predávajúceho, ktorý si má záujem objednať prostredníctvom E-shopu Tovar, a tým vstúpiť do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

E-shop: Internetová stránka elektronického obchodu Predávajúceho s webovým sídlom www.celimed.sk prostredníctvom ktorej si je možné zakúpiť Tovar Predávajúceho podľa aktuálnej ponuky v E-shope.

Registrovaný užívateľ: Je návštevník E-shopu, ktorý vyplnil registračný formulár a riadne dokončil svoju registráciu v E-shope, čím mu bolo na E-shope založené jeho Užívateľské konto. Registrovaným užívateľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť právne konať v potrebnom rozsahu.

Tovar: Produkty, ktoré sa aktuálne nachádzajú v ponuke E-shopu.

Kúpna zmluva: Je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim na kúpu Tovaru uvedeného v objednávke Kupujúceho. K uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza momentom doručenia záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Tieto VOP sa uzavretím Kúpnej zmluvy stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou a to v znení účinnom ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy.

 1. Súčasťou týchto VOP sú nasledujúce dokumenty:
 • Príloha č. 1: Reklamačný poriadok
 1. Kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v bode 1.2.
 2. Orgán dozoru: Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

 

ČLÁNOK II.

REGISTRÁCIA A UŽÍVATEĽSKÉ KONTO

 

 1. Kupujúci môže mať v E-shope založené svoje Užívateľské konto prostredníctvom ktorého si môže od Predávajúceho kedykoľvek zakúpiť Tovar. Založenie Užívateľského konta je možné vykonať v jednom z dvoch režimov - buď ako konto (A) firemného zákazníka (tj. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ); alebo ako konto (B) súkromného zákazníka (tj. Kupujúcim je fyzická osoba ktorá spĺňa zákonnú definíciu spotrebiteľa). Založenie Užívateľského konta je dobrovoľné, Tovar si je možné zakúpiť aj bez zriadenia Užívateľského konta. Kupujúci si môže založiť Užívateľské konto aj bez zakúpenia Tovaru. Pod jednou e‑mailovou adresou môže byť založené len jedno Užívateľské konto. Založenie Užívateľského konta pre firemného zákazníka môže podliehať dodatočnému overeniu zo strany Predávajúceho.
 2. Založiť a využívať Užívateľské konto je oprávnená len osoba, ktorá má na takéto konanie oprávnenie, resp. je oprávnená vystupovať a konať za Kupujúceho. Oprávnenie konať za Kupujúceho je osoba vystupujúca za Kupujúceho povinná vedieť Predávajúcemu kedykoľvek preukázať.
 3. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak sa preukáže (i) nepravdivosť údajov, ktoré Kupujúci pri založení alebo úprave jeho Užívateľského konta uviedol; a/alebo (ii) nevhodnosť ich obsahu; Predávajúci je oprávnený Užívateľské konto tohto Kupujúceho kedykoľvek upraviť, zrušiť alebo tomuto Kupujúcemu dočasne zamedziť prístup k jeho Užívateľskému kontu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúci nemá v takomto prípade nárok na žiadnu kompenzáciu.
 4. Užívateľské konto je možné kedykoľvek zrušiť. Operáciu zrušenia Užívateľského konta nie je možné vrátiť späť a konto nie je možné po jeho zrušení obnoviť. Zrušením Užívateľského konta dôjde zároveň k zrušeniu všetkých registrácií priradených k danému Užívateľskému kontu, a s tým spojeným výhodám. Obnova zrušeného Užívateľského konta nie je možná, avšak Kupujúci si môže kedykoľvek založiť nové Užívateľské konto, pričom pokiaľ nie je osobitne dojednané inak, pri založení nového Užívateľského konta sa na Kupujúceho hľadí ako na nového registrovaného užívateľa. V prípade potreby zmeny hesla, resp. vygenerovania nového hesla, je možné obrátiť sa na zákaznícku podporu na e-mail uvedený v bode 1.2 týchto VOP.

 

ČLÁNOK III.

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek Tovar, ktorý je aktuálne dostupný v ponuke E-shopu a nie je označený ako „nedostupný“ alebo ako „vypredaný“. Kupujúci si môže objednať dostupný Tovar najmä prostredníctvom zadania objednávky v E-shope.
 2. 2. Po výbere Tovaru o kúpu ktorého má Kupujúci záujem, Kupujúci vytvorí prostredníctvom formulára na E-shope objednávku (ďalej  len „Objednávka“). Potvrdením Objednávky dochádza zo strany Kupujúceho k zaslaniu návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Potvrdením Objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že za objednaný Tovar zaplatí kúpnu cenu uvedenú v Objednávke, čím medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. O doručení Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie.

 

ČLÁNOK IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1. 1. Práva a povinnosti Predávajúceho
 1. Predávajúci je povinný:
 1. dodať Kupujúcemu na základe záväznej Objednávky Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho spôsobom nevyhnutným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy; a
 2. zabezpečiť, aby Tovar spĺňal požadovanú kvalitu a bol v súlade so zákonnými požiadavkami pre predaj zdravotníckych pomôcok na slovenskom trhu; a
 3. odovzdať Kupujúcemu, najneskôr spolu s Tovarom, v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru.
 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim za dodaný tovar riadne a včas.
 2. Predávajúci má právo stornovať Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za cenu, ktorá bola uvedená v E-shope, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom. V prípade ak už Kupujúci medzičasom uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená v lehote 15 dní prevodom na bankový účet uvedený Kupujúcim, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 

 1. 2. Práva a povinnosti Kupujúceho
 1. Kupujúci je povinný:
 1. prevziať ním objednaný Tovar; a
 2. zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za objednaný Tovar a jeho prepravu podľa zvoleného spôsobu platby a podmienok dodania aktuálne dostupných na E-shope;
 1. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v objednanom množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom v zmysle záväznej objednávky.

 

ČLÁNOK V.

DODACIE PODMIENKY A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 

 1. 1. Predávajúci vybavuje Objednávky v poradí, v akom prišli. Predpokladaná lehota dodania objednaného Tovaru je uvedená v E-shope, resp. v konkrétnej Objednávke. Prosím vezmite na vedomie, že predpokladaná lehota dodania sa môže predĺžiť o počet dní pracovného voľna, kedy Predávajúci zásielky neexpeduje.
 2. 2. Objednaný Tovar bude Kupujúcemu dodaný podľa zvoleného spôsobu, ktorý je aktuálne dostupný v zmysle informácií uvedených na E-shope. Predávajúci môže Kupujúcemu účtovať cenu za prepravu Tovaru, a to v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy, ktorý je aktuálne dostupný v zmysle informácií uvedených na E-shope. Aktuálne dostupné spôsoby prepravy a k nim prislúchajúce ceny sú uvedené na E-shope. Pokiaľ nie je uvedené na E-shope alebo osobitne dojednané inak, Predávajúci doručuje Tovar len v rámci Slovenskej republiky.
 3. 3. Objednávka sa považuje za vybavenú dňom dodania Tovaru Kupujúcemu. Dodanie Tovaru je uskutočnené buď (i) osobným prevzatím Tovaru Kupujúcim v sídle Predávajúceho; alebo (ii) odovzdaním Tovaru na prepravu prvému prepravcovi. Dodaním Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare. V prípade, ak Kupujúci neprevezme dodávaný Tovar v lehote do 14 dní odo dňa jeho odoslania Predávajúcim, Predávajúci má právo zrušiť danú Objednávku. V závislosti od režimu zákazníka, môže Predávajúci v takomto prípade od Kupujúceho požadovať náhradu jeho nákladov a škody, ktorá mu v súvislosti s doručovaním neprevzatého Tovaru vznikla.
 4. 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru dodaním Tovaru.
 5. 5. Súčasťou zásielky s objednaným Tovarom je daňový doklad o kúpe Tovaru a návod na používanie dodaného Tovaru.
 6. 6. V prípade, ak Kupujúci pri doručení Tovaru zistí, že dodaný Tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi alebo kuriérovi, ktorý vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia dodávaného Tovaru. Až na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu, môže Predávajúci zabezpečiť odstránenie vady tovaru, prípadne poskytnúť  na Tovar zľavu; alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru, dodať Kupujúcemu nový Tovar.

 

 

ČLÁNOK VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

 

 1. 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru platnú v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy, a to vrátane nákladov na doručenie Tovaru. Aktuálna kúpna cena Tovaru a náklady na jeho prepravu sú uvedené na E-shope. Prosím vezmite na vedomie, že cena nákladov na prepravu Tovaru závisí od zvoleného spôsobu platby a podmienok dodania.
 2. 2. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby (čísla objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
 3. 3. Podmienky udeľovania zliav: Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu znížiť kúpnu cenu o zľavu, ktorú Predávajúci vyhlásil vopred v rámci kampane na stránkach E-shopu. Táto zľava sa môže vzťahovať aj na jednotlivý Tovar alebo môže ísť o výpredajovú zľavu na všetok ponúkaný Tovar. Prosím vezmite na vedomie, že vzhľadom na odlišné režimy zákazníkov, nemusia byť zľavy poskytované pre firemných zákazníkov platné pre súkromných zákazníkov a naopak.

 

ČLÁNOK VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. 1. Súkromný zákazník (tj. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa definíciu spotrebiteľa) je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia Tovaru, tj. vrátiť doručený Tovar Predávajúcemu aj bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pokiaľ sa nejedná o Tovar podľa bodu 2 písm. b) VOP, Súkromný zákazník má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosím vezmite na vedomie, že odskúšať Tovar neznamená začať Tovar používať a následne ho Predávajúcemu vrátiť. Súkromný zákazník si môže uplatniť jeho právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, a to buď v listinnej podobe alebo e-mailom na kontaktnej adrese Predávajúceho uvedenej v bode 1.2 VOP. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, zašle Súkromný zákazník Predávajúcemu spolu s vracaným Tovarom aj podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy s uvedením jeho identifikačných a kontaktných údajov, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla jeho bankového účtu pre finančné vysporiadanie. Pre odstúpenie od  Kúpnej zmluvy je možné použiť tento Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si stiahnete kliknutím sem. 
 2. 2. Odstúpenie podľa predchádzajúceho bodu a vracaný Tovar je potrebné zasielať na adresu:

CELIMED s.r.o., Pri majeri 22 (Rybničná 36H), 83106 Bratislava; a zároveň

 1. Tovar by mal byť vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom bol Kupujúcemu tento Tovar dodaný. V prípade, ak bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru (v súlade s ust. § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z.).
 2. pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov (napr. inhalátory, neurostimulátory, teplomery a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá Tovar nepoškodený a nepoužívaný (v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. e) zák. č. 102/2014 Z.z.).
 3. Po vzájomnej dohode je možné vrátiť aj používaný Tovar, avšak vracaná suma môže byť znížená o hodnotu vymeniteľného príslušenstva, ktoré nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.
 4. Náklady na prepravu takto vracaného Tovaru Predávajúcemu, znáša Predávajúci.
 1. 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy spolu s Tovarom odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
 2. 4. V prípade splnenia podmienok uvedených v bode 2 týchto VOP, vráti Predávajúci Kupujúcemu ním uhradenú Kúpnu cenu, resp. jej časť, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to na bankový účet uvedený Kupujúcim. Pri nesplnení niektorej z podmienok uvedených v bode 7.2 týchto VOP, vráti Predávajúci Kupujúcemu ním zaslaný Tovar na náklady Kupujúceho.
 3. 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy len v odôvodnených dôvodoch, a to najmä (i) v prípade nedostupnosti Tovaru; alebo (ii) ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ daného Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožňujú realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy; alebo (iii) z dôvodov vyššej moci; alebo (iv) ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať nie je Predávajúci schopný dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote; alebo (v) v prípade závažného porušenia povinností Kupujúceho alebo (vi) podozrenia z podvodného konania Kupujúceho.

 

ČLÁNOK VIII.

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

 

 1. 1. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že podmienky spracúvania osobných údajov Kupujúceho a osôb konajúcich za Kupujúceho zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa za účelom (i) účtovníctvo a sklad; (ii) reklamácie a servis; (iii) obchodná komunikácia; (iv) doprava; (v) marketing; (vi) za účelom vybavovania práv dotknutej osoby a iných súvisiacich účeloch a informácie o právach dotknutých osôb sa nachádzajú na stránke: https://www.celimed.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/. V prípade otázok ohľadom spracúvania osobných údajov sa je možné obrátiť priamo na Predávajúceho ako prevádzkovateľa, a to písomne na Pri majeri 22 (Rybničná 36H), 831 06  Bratislava alebo elektronicky na info@celimed.sk.  

 

ČLÁNOK IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. 1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne tieto VOP zmeniť. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke Predávajúceho www.celimed.sk. V prípade, ak Kupujúci so zmenou týchto VOP nesúhlasí, môže si kedykoľvek zrušiť jeho Užívateľské konto spôsobom podľa článku II. VOP.
 2. 2. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, ak sa jedná o Kúpnu zmluvu a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom (tj. režim firemného zákazníka), na tento vzťah sa vzťahujú najmä ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade, ak sa jedná o Kúpnu zmluvu a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa definíciu spotrebiteľa (tj. režim súkromného zákazníka), na tento vzťah sa vzťahujú najmä ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
 3. 3. V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej  si dohodnú podmienky odchýlne od týchto VOP a Reklamačného poriadku, majú ustanovenia takejto osobitnej kúpnej zmluvy pred týmito VOP a Reklamačným poriadkom prednosť. V prípade rozporu medzi Reklamačným poriadkom a týmito VOP, majú prednosť ustanovenia VOP.

 

 • Svetový líder na trhu tlakomerov a inhalátorov

 • Klinicky overená presnosť prísnym testovaním významnými zdravotníckymi organizáciami
 • Lekári a lekárnici dôverujú a odporúčajú

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.