Obchodné podmienky

SKRÁTENE:

 • cena je uvedená vrátane DPH
 • OKAMŽITÁ EXPEDÍCIA - na doručenie používame kuriérsku službu Slovak Parcel Service, (3,80€ po celej SR) do 24h (prípadne 48h), alebo osobné prevzatie (8:00-16:00, zdarma) v sídle predajcu
 • sme jediné autorizované zastúpenie OMRON zdravotníckej divízie na Slovensku – tovar je na 99% na našom sklade – nečakáme na tovar od externého dodávateľa
 • na tlakomery OMRON poskytujeme v cene počas doby záruky – kalibráciu (kontrola presnosti) 1x za 2 roky
 • na vybrané modely prístrojov tlakomerov OMRON (nie manžeta) poskytujeme predĺženú záruku 3, 4, alebo 5 rokov na základe registrácie (4 a 5 ročné záruky)
 • ak spracujeme vašu objednávku do 14:00h pracovného dňa, tovar by ste mali dostať v nasledujúci pracovný deň v priebehu pracovnej doby (používajte doručovaciu adresu napríklad do práce)
 • PLATBA prebieha tu platobnou kartou (platobná brána ČSOB) / na dobierku kuriérovi pri prevzatí tovaru, bankovým prevodným príkazom, alebo v hotovosti / platobnou kartou pri osobnom prevzatí v sídle predajcu
 • máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru na základe písomného podania. Znamená to, že tovar môžete vrátit ak nebol použitý, len prehliadnutý. Nakoľko naše produkty pri používaní prichádzajú do kontaktu s pokožkou a sliznicami, z hygienických dôvodov po použití nemôžu byť vrátené, alebo bude vrátená suma znížená o hodnotu vymeniteľného príslušenstva
 • ak ste zásielku nedostali, ani ste si nenašli v poštovej schránke informáciu o uložení zásielky na pošte (po 48h od objednávky), prosím kontaktujte nás
 • SERVIS – záručný (vybavujte vždy prostredníctvom svojho predajcu), aj pozáručný (autorizovaný výrobcom, so školenými technikmi – OMRON technické školenia, metrológia – Slovenský metrologický ústav) je poskytovaný priamo v sídle predajcu (tovar nám môžete zaslať aj poštou – s označením „Krehké“)
 • Podmienky ochrany osobných údajov nájdete tu.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Celimed s.r.o.

pre prevádzku internetového obchodu www.celimed.sk

ČLÁNOK I. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Celimed s.r.o., so sídlom Rybničná 36H, 831 06  Bratislava, SR, IČO: 31403751 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka č. 9687/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Celimed s.r.o., Rybničná 36H, 831 06  Bratislava, SR
IČO: 31403751 DIČ: 2020338441,  IČ DPH: SK2020338441
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka č. 9687/B
Bankový účet: SK88 7500 0000 0000 0215 0213
Telefón: +421 2 4487 2010
E-mail: info@celimed.sk

Orgán dozoru:
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

1.2 Vymedzenie pojmov

Predávajúci – spoločnosť Celimed s.r.o., Rybničná 36H, 831 06  Bratislava, IČO: 31403751, DIČ: 2020338441, IČ DPH: SK 2020338441, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro., Vložka č. 9687/B

Kupujúci – akýkoľvek návštevník internetovej stránky predávajúceho, ktorý si objedná elektronickou formou tovar ponúkaný predávajúcim a tým s ním vstúpi do obchodného vzťahu. Kupujúcim je aj ten, kto uzavrie s predávajúcim písomnú kúpnu zmluvu.

Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho cez stránku www.celimed.sk (ďalej len obchod), môže uskutočňovať každá fyzická a právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že bude dodržiavať nižšie uvedené obchodné podmienky predávajúceho.

Registrovaný návštevník internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „Registrovaný užívateľ“), sa pre účely týchto VOP rozumie návštevník, ktorý vyplnil registračný formulár a tým súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie stránok www.celimed.sk

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu predávajúceho.

Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu a jej záväzného akceptovania predávajúcim. Od doručenia  záväzného akceptovania objednávky predávajúcim kupujúcemu, vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.3  Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4  Každý kupujúci vyplnením objednávky tovaru potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený, mal a má možnosť sa s nimi oboznámiť na webovej stránke predávajúceho. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Uzavretá Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná pre zabezpečenie jej úspešného plnenia.

1.5  V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej  si dohodnú podmienky odchýlne od týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

ČLÁNOK II. – SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného  a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej  len „objednávka“).

2.2  Kúpna zmluva je uzavretá doručením záväznej akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3  Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať:

a)  meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru,
b)  telefónne číslo a e-mail kupujúceho,
c)  názov tovaru, počet objednaných kusov,

Právnická osoba je povinná uviesť v objednávke, okrem náležitosti uvedených pod písmenami  b) a c) tieto ďalšie údaje:
d)  obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
e)  IČO, IČ DPH,
f)  meno, priezvisko a tel. číslo kontaktnej osoby,
g)  fakturačnú a dodaciu adresu

Ak formulár neobsahuje potrebné pozície na zadanie požadovaných údajov, použije kupujúci priestor pre poznámky.

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prišli.

2.4  Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Objednanie tovaru

2.5  Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu predávajúceho a nie je vypredaný. Tovar si môže kupujúci objednať vyplnením objednávky v Internetovom obchode, prípadne si môže tovar objednať e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho info@celimed.sk.

2.6  Po odoslaní objednávky dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie o doručení objednávky. Následne, po spracovaní objednaného tovaru, dostane potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný, alebo odoslaný. Predávajúci je oprávnený kontaktovať kupujúceho aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

2.7  Po záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje, podľa platných VOP, za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu a potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

2.8  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.9  Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), alebo telefonicky. Kupujúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

ČLÁNOK III. – PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1  Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.1  Predávajúci je povinný:
a)  dodať kupujúcemu na základe záväznej akceptácie objednávky, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho spôsobom nevyhnutným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy,
b)  zabezpečiť, aby predávajúcim dodaný tovar spĺňal požadovanú kvalitu a bol v súlade so zákonnými požiadavkami pre predaj zdravotníckych pomôcok na slovenskom trhu,
c)  odovzdať kupujúcemu, najneskôr spolu s tovarom, v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru,

3.1.2  Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar riadne a včas.

3.1.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3.2  Práva a povinnosti kupujúceho

3.2.1  Kupujúci je povinný:
a)  prevziať ním objednaný tovar,
b)  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej vo VOP,
c)  potvrdiť na podacom štítku prepravcu prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.2.2  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v objednanom množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom v záväznej akceptácii objednávky.

 

ČLÁNOK IV. – DODACIE PODMIENKY

4.1  Po záväznom potvrdení objednávky dodá predávajúci objednaný tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Obvyklý termín vybavenia objednávky pre tovar skladom je do 2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

4.2  Dodacie lehoty sa počítajú v pracovných dňoch. Počas dní pracovného voľna predávajúci zásielky neexpeduje.

4.3  Ak tovar nie je skladom, alebo je pre veľký záujem vypredaný, bude kupujúci oboznámený o predpokladanom termíne dodania telefonicky alebo e-mailom.

4.4  Predávajúci dodá objednaný tovar kuriérom na miesto odberu určené kupujúcim v objednávke. Objednávka sa považuje za vybavenú dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4.5  Súčasťou zásielky s objednaným tovarom je daňový doklad o kúpe tovaru a návod na používanie dodaného tovaru.

4.6  Ak predávajúci, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, bude musieť dodávku tovaru opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

4.7  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci môže účtovať prepravné náklady podľa taríf zmluvných partnerov nasledovne:
a)  pre objednávky pri platbe vopred na bankový účet predávajúceho, alebo pri platbe na dobierku činí poštovné 3,80 €

4.8  Ceny dopravy uvedené v bode 4.7, článku IV. sú platné v rámci Slovenska.

4.9  Kupujúci je povinný prevziať si ním objednaný a predávajúcim dodaný tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

4.10  Počas doručenia tovaru kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v objednávke (kúpnej zmluve), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú, pre prípad svojej neprítomnosti, splnomocní na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke (kúpnej zmluve). Kupujúci resp. osoba ním splnomocnená na prevzatie tovaru sú povinní podpísať doklad o doručení a odovzdaní tovaru.

4.11  Ak kupujúci neprevezme tovar do 14 dní od odoslania predávajúcim, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Súčasne zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.12  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.13  O predaji tovaru vydá predávajúci kupujúcemu doklad, v ktorom uvedie druh tovaru, jeho cenu, obchodné meno a sídlo predávajúceho.

4.14  V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je po doručení mechanicky poškodený, mal by túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo kuriérovi ktorý vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, môže predávajúci následne zabezpečiť odstránenie vady tovaru, príp. poskytnúť  zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.

4.15  Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na náhradnom plnení.

4.16  Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo  služieb.

4.17  Pri náhradnom plnení predávajúci dodá kupujúcemu tovar v rovnakej kvalite a cene.

ČLÁNOK V. – PLATOBNÉ PODMIENKY A KÚPNA CENA

5.1  Kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti, alebo platobnou kartou na dobierku, tj. v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho číslo SK88 7500 0000 0000 0215 0213, vedený v Československá obchodná banka.

5.2  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.3  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spolu s uvedením variabilného symbolu platby (čísla objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.2  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a dopravných služieb.

5.3  V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložený daňový doklad. Účtovaný bude objednaný tovar a poštovné. Balné sa neúčtuje.

5.4  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu na základe dohody kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Inak je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za ním objednaný a predávajúcim dodaný tovar pri prevzatí tovaru.

Podmienky udeľovania zliav

5.5  Predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť kúpnu cenu o zľavu, ktorú predávajúci v rámci kampane vyhlásil vopred na stránkach Internetového obchodu. Táto zľava sa môže vzťahovať aj na jednotlivý tovar Internetového obchodu alebo môže ísť o výpredajovú zľavu na všetok zverejnený tovar.

ČLÁNOK VI. – NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

6.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

ČLÁNOK VII. – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

7.2  Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom na adrese info@celimed.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto kupujúci rozhodne, zašle spolu s tovarom podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Celimed s.r.o., Rybničná 36H, 83106 Bratislava
a)  tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ je to možné vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s § 10 ods. 4, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.). Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
b)  pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov (inhalátory, neurostimulátory teplomery), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužívaný. (V súlade s § 7 ods. 6, písmeno e zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Po vzájomnej dohode je možné vrátiť aj používaný tovar, avšak suma môže byť znížená o hodnotu vymeniteľného príslušenstva, ktoré nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.
c)  tovar, ktorý kupujúci už prevzal, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu predávajúceho. Kupujúci nesmie zaslať vrátený tovar predávajúcemu na dobierku. Náklady na prepravu tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

7.3  Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 7.2 je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú vo VOP.

7.4  V prípade splnenia podmienok uvedených v bode 7.2 týchto VOP, vráti predávajúci kupujúcemu ním zaplatené peniaze najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to na účet kupujúceho alebo na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Pri nesplnení niektorej z podmienok uvedených v bode 7.2 týchto VOP, predávajúci vráti kupujúcemu ním zaslaný tovar na náklady kupujúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

ČLÁNOK VIII. – REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a povinnosti predávajúceho

8.1  Za kvalitu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb zodpovedá predávajúci.

8.2  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých nevedel.

8.3  Ak má tovar vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť.

Záruka

8.4  Záručná doba na všetok predávaný tovar je minimálne 24 mesiacov (prípadne viac – viď nižšie) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
a)  Záručná doba OMRON je minimálne 36 mesiacov na merače krvného tlaku (len prístroj), inhalátory, EKG, teplomery, váhy a tukomery, neurostimulátory. V záručnom liste ku konkrétnemu prístroju môže byť táto záručná doba predĺžená na 48 až 50 mesiacov na základe registrácie v internetovom formulári na www.celimed.sk
b)  Záručná doba 24 mesiacov je na krokomery, manžety, príslušenstvo a ostatný sortiment.

8.5  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.6  V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

8.7  Predávajúci je povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list s uvedeným sériovým číslom konkrétneho prístroja). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8.8  Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Uplatňovanie reklamácie

8.9  Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

8.10  V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

8.11  Ak kupujúci zistí, že tovar má vadu, nemal by vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

8.12  Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

8.13  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

8.14  Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.15  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho Celimed s.r.o., Rybničná 36H, 83106 Bratislava, avšak nie na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru), prípadný záručný list a popis závady.

8.16  Náklady na prepravu tovaru k predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

8.17  Kupujúci je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovanom servisnom stredisku, ktorého adresu oznámi predávajúci na požiadanie kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8.18  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

8.19  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

8.20  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.21  Ak kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

8.22  Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

8.23  Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.

8.24  Ak kupujúci pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením sa preukáže, že výrobok má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

8.25  Zodpovedná osoba predávajúceho v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

8.26  Predávajúci najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol).

8.27  Opravený tovar a reklamačný protokol bude po riadnom vybavení reklamácie predávajúcim, alebo servisným strediskom doručený kupujúcemu kuriérom alebo poštou.

8.28  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

8.29  Spotrebiteľ je povinný prievziať si reklamovaný tovar po reklamácii v dohodnutej lehote.

8.30  Kontaktná adresa, kde môže kupujúci uplatniť reklamáciu: Celimed s.r.o., Rybničná 36H, Bratislava
Kontakt: email: info@celimed.sk, telefón: +421 2 4487 2010

8.31  V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

8.32  Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, ktorý je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odtránenia vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.33  Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny).

8.34  Právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny prislúchajú kupujúcemu aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady.

8.35  V prípade iných neodstrániteľných vád, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.36  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

ČLÁNOK IX – OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Celimed s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke: https://www.celimed.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

ČLÁNOK X. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením  zmenených VOP na internetovej stránke predávajúceho www.celimed.sk.

10.2  V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

10.4  Kupujúci registráciou na stránke predávajúceho a zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 • Benefity oficiálneho zastúpenia
  záruky 2-5 rokov
  kalibrácia presnosti v cene
  akciové balenia
 • Benefity oficiálneho zastúpenia
  zľava 15% pre poistencov VŠZP
  poradenstvo s vyše 25 ročnou praxou
 • Tovar na sklade
  objednávka do 14:00 pracovného dňa:
  doručenie v nasledujúci pracovný deň,
  osobný odber v BA, priemyselná časť 
  medzi Račou a Vajnorami

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.