Menu
Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov (ďalej len ““) našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje. V prípade uplatnenia si Vašich práv alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa OÚ, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@celimed.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. Do predmetu e-mailu alebo listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE“.

Spoločnosť CELIMED s. r. o., IČO: 31 403 751, so sídlom Rybničná 36/H (Pri majeri 22), 831 07 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.: č. 9687/B (ďalej len “Spoločnosť“) získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. (“ZOOÚ“).

Na aké účely, na základe akých právnych základov a ako dlho spracovávame Vaše OÚ?

Za  účelom obchodnej komunikácie spoločnosti spracúvame OÚ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, spracúvanie OÚ fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov, aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy. Doba spracúvania OÚ je 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom bola ukončená poistná udalosť.

Za účelom E-shopu (tj. vytvorenie profilu na webovej stránke Poskytovateľa za účelom realizácie nákupu a obdobných aktivít) spracúvame OÚ na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (ZMLUVA A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY) nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Doba spracúvania je 5 rokov od poslednej aktivity užívateľa.

Za účelom agendy reklamácií spracúvame OÚ na základe právneho základu podľa  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z. Doba spracúvania je 10 rokov po ukončení reklamácie.

Za účelom agendy účtovníctva a vedenia databázy klientov spracúvame OÚ dotknutých osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov. Doba spracúvania týchto údajov je 10  rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom BOZP agendy spracúvame OÚ dotknutých osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov. Doba spracúvania týchto údajov je 5  rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom agendy vybavovania súdnych sporov, exekúcií a vymáhania pohľadávok spracúvame OÚ strán sporu, účastníkov konania a ďalších zúčastnených osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z.  a súvisiacich právnych predpisov. Doba spracúvania týchto údajov je 10  rokov po právoplatnom skončení príslušného konania.

Za účelom uplatňovania práv dotknutých osôb spracúvame OÚ fyzických osôb uplatňujúcich si práva na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov. Doba spracúvania týchto údajov je 5  rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená.

Za účelom poskytovania OÚ orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky spracúvame OÚ fyzických osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z., a ďalších. Žiadosť o poskytnutie osobných údajov sa uchováva 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom ochrany majetku spoločnosti-poistenie spracúvame OÚ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, ktorým je ochrana majetku Spoločnosti a jej finančných záujmov v prípade vzniku poistnej udalosti a s ňou súvisiacej škody. Doba spracúvania OÚ je 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola ukončená poistná udalosť.

Za účelom správy elektronickej schránky spracúvame OÚ fyzických osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z., a ďalších. Doba spracúvania OÚ je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom evidencie úrazov v priestoroch spoločnosti  spracúvame OÚ fyzických osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č.171/1993 Z. z., a ďalších. Doba spracúvania OÚ je 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom evidencie kvalifikácie dodávateľov spracúvame OÚ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, ktorým je  spracúvanie OÚ fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a iných fyzických osôb poskytujúcich služby), aby sa v prípade kontroly zabezpečilo preukázanie odbornej kvalifikácie dodávateľov. Doba spracúvania týchto údajov je 5 rokov nasledujúcich po roku v ktorom došlo k zlikvidovaniu zariadenie/majetku v súvislosti s ktorým boli poskytnuté služby vyžadujúce si overenie odbornej kvalifikácie dodávateľa.

Za  účelom evidencie prijatej a odoslanej pošty spoločnosti spracúvame OŮ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, ktorým je evidencia prijatej a odoslanej pošty za účelom tvorby prehľadu zásielok spoločnosti a sledovania prípadných lehôt. Doba spracúvania OÚ je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Za účelom správy profilov na sociálnych sieťach vrátane komunikácie a diskusie s užívateľmi na nich  (firemný profil tzv. fanpage na facebooku, instagrame a iných soc. sieťach) spracúvame OŮ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, ktorým  je vytvorenie oficiálneho profilu prevádzkovateľa na príslušnej sociálnej sieti, propagácia (priamy i nepriamy marketing) a ponuka služieb prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, komunikácia s užívateľmi, organizovanie súťaží a sprievodných aktivít prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie informácií širšej verejnosti.  Údaje sa uchovávajú (a) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete; alebo (b) pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané; a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania. Napr. ak užívateľ niečo hľadá na sociálnej sieti Facebook, svoje hľadanie si môžete kedykoľvek zobraziť vo svojej histórii hľadania a odstrániť ho odtiaľ, no záznam o tomto hľadaní sa odstráni až po 6 mesiacoch. Ak napr. užívateľ odošle prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook na účely overenia účtu kópiu svojho štátom vydaného identifikačného dokladu, táto kópia je odstránená po 30 dňoch od jej odoslania. Lehotu uchovávania v prípade Instagramu do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov spoločnosti Facebooku, alebo pokým neodstránite svoj účet – podľa toho, čo nastane skôr.

Za  účelom štatistického vyhodnocovania aktivity dotknutých osôb na sociálnych sieťach spracúvame OŮ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, ktorým  je získanie a spracovanie viacerých údajov, najmä demografických údajov cieľovej skupiny ako údaje týkajúce sa veku, pohlavia, rodinného stavu, povolania, životného štýlu a záujmov návštevníkov fanúšikovskej stránky, ako aj informácie ohľadom ich internetových nákupov a kategórií nakupovaných výrobkov a služieb alebo geografických údajov, a to na základe parametrov nastavených spoločnosťou, čo má vplyv na spracúvanie OÚ na účely spracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky a umožňuje to spoločnosti zistiť profil návštevníkov, ktorí kladne hodnotili jej fanpage alebo ktorí využívajú jej aplikácie, s cieľom ponúknuť im relevantnejší obsah a rozvinúť funkcie, o ktoré by títo návštevníci mohli mať väčší záujem. Spoločnosť môže v prípade Facebooku a Instagramu pomocou filtrov prevádzkovateľa danej sociálnej siete vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých OÚ budú využívané, čím spol. ako majiteľ a správca fanpage umiestnenej na Facebooku a Instagrame prispieva k spracúvaniu OU návštevníkov svojej fanpage. . Doba spracúvania OÚ je (a) do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie služieb a produktov prevádzkovateľa danej sociálnej siete; alebo (b) pokým užívateľ neodstráni svoj účet; a to podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napr. od charakteru údajov; od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané; a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania.

Za  účelom marketingu -  newsletter spracúvame OÚ dotknutých osôb na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ  ZÁUJEM, ktorým je záujem prevádzkovateľa informovať svojich zákazníkov o rovnakých a podobných službách prevádzkovateľa. Doba spracúvania OÚ je, pokiaľ nedošlo k odhláseniu sa užívateľa, tak po dobu trvania zmluvného vzťahu (tj. užívateľského konta v eshope) a 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k zániku zmluvy.

Za  účelom organizovania súťaží spracúvame OŮ dotknutých osôb na základe právneho základu   podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) (Zmluva) nevyhnutné na plnenie zmluvy. Doba spracúvania OÚ je 6 mesiacov od ukončenia súťaže. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je pri niektorom z účelov právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Spoločnosti, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Komu sprístupňujeme Vaše OÚ?

Spoločnosť nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov.

Spoločnosť neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). V prípade, ak dochádza k prenosu OÚ do tretích krajín, k tomuto prenosu dochádza len v ojedinelých prípadoch a tento prenos sa týka len obmedzeného počtu dotknutých osôb v rozsahu ich meno, priezvisko, kontaktné údaje a fotokópia pasu. Prosím vezmite na vedomie, že v prípade spracúvania OÚ v súvislosti so sociálnymi sieťami, môže prenos OÚ vykonávať poskytovateľ konkrétnej sociálnej siete. Spoločnosť však nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

Osobitne k spracúvaniu OÚ a sociálnym sieťam:

OÚ pre sociálne siete Facebook a Instagram spracúva spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko(ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na https://www.facebook.com/policy. Prosím vezmite na vedomie, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo EÚ, čo môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ - USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pre účel správy profilov na sociálnych sieťach je Spoločnosť voči prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook v postavení prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnej siete je voči Spoločnosti v postavení jej sprostredkovateľa. V rámci tohto účelu môže Spoločnosť využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako “data file custom audiences“ – tj. správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takomto prípade môže dochádzať k spájaniu OÚ spracúvaných Spoločnosťou s OÚ spracovanými v databázach Facebooku a tiež služby označené ako “measurement and analytics“ – tj. služby v rámci ktorých Facebook spracúva OÚ v mene Spoločnosti s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní Spoločnosti a poskytuje Spoločnosti prehľad používateľov, ktorí videli a reagovali na reklamný obsah Spoločnosti umiestnený na Facebookových profiloch Spoločnosti. K tomuto spracúvaniu OÚ užívateľov môže dôjsť v prípade, ak užívateľ v rámci používania používateľského profilu zriadeného na Facebooku bude vykonávať interakcie s reklamným obsahom Spoločnosti alebo s webstránkami Spoločnosti. V oboch týchto prípadoch je Facebook využívaný ako sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie OÚ užívateľov sa v takomto prípade uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pre účel štatistického vyhodnocovania aktivity dotknutých osôb na sociálnych sieťach je Spoločnosť so spoločnosťou Facebook spoločným prevádzkovateľom. V rámci tohto účelu môže Spoločnosť údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. V praci to znamená napríklad to, že zo správania užívateľov sociálnych sietí sa pri ich používaní vytvárajú tzv. Profily použitia, v ktorých sa ukladajú záujmy užívateľov, a to bez ohľadu na zariadenia používané užívateľmi. Profily použitia sa môžu následne využívať pri ponuke a zobrazovaní reklám danému užívateľovi, tzv. personalizovaná reklama. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies, v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa. V rámci tohto účelu poskytuje Facebook Spoločnosti ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu že ich je možne považovať za OÚ, nakoľko tieto pomáhajú Spoločnosti získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú. Za účelom zbierania a spracovania takýchto štatistických údajov sú Spoločnosť so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi, pričom OÚ získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi Spoločnosťou a Facebookom. Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

Informácie o tom ako máte postupovať v prípade uplatnenia práv dotknutej osoby a ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v informáciách Facebooku a Instagramu na: https://www.facebook.com/about/privacy/, a https://www.facebook.com/settings?tab=ads and https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp. V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“.

Ako o Vás získavame OÚ?

Spoločnosť získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. Spoločnosť môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú Spoločnosti poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje Spoločnosti poskytuje, disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a tento súhlas so spracovaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 1.  na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 1. na základe žiadosti vyžadovať od Spoločnosti osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré Spoločnosti poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 2. v prípade, ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 3. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Spoločnosti ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Spoločnosť vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 4. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Odpovede na žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Spoločnosť má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe tejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Spoločnosť na adrese info@celimed.sk. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

 • Svetový líder na trhu tlakomerov a inhalátorov

 • Klinicky overená presnosť prísnym testovaním významnými zdravotníckymi organizáciami
 • Lekári a lekárnici dôverujú a odporúčajú

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.