PRÍLOHA Č. 1 K VOP:

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti CELIMED s.r.o.

 

platný od 1.2.2024

 

 

ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

  1. Reklamačný poriadok upravuje postup vybavovania reklamácií Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného od Predávajúceho, tj. spoločnosti CELIMED s.r.o., IČO: 31 403 751, so sídlom Pri majeri 22 (Rybničná 36H), 831 07 Bratislava 831 07, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 9687/B, IČ DPH: SK 2020338441, Telefón: +421 2 4487 2010, E-mail: info@celimed.sk.
  2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok  Predávajúceho (ďalej len “VOP“).
  3. Pokiaľ Predávajúci neurčí pre konkrétny tovar výslovne inak, Predávajúci zabezpečuje záručný a pozáručný servis výhradne pre tovar preukázateľne zakúpený z oficiálnej distribúcie Predávajúceho s potvrdeným záručným listom. 
  4. Pre vylúčenie pochybností platí, že práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, si môže uplatniť iba účastník záväzkového vzťahu, t.j. Kupujúci u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to písomnou reklamáciou vád v lehote určenej platnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý a kompletný.

 

ČLÁNOK II.

ZÁKLADNÉ POJMY

 

  1. Zodpovednosťou za vady sa rozumie zodpovednosť za kvalitu a množstvo dodaného tovaru a zodpovednosť za to, že dodaný tovar nemá právne ani faktické vady, pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak.
  2. Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon Kupujúceho voči Predávajúcemu, smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady tovaru.
  3. Zjavnou vadou tovaru sa rozumie taká vada, na zistenie ktorej sa nevyžadujú odborné znalosti a je voľným okom viditeľná a zistiteľná.
  4. Záručná doba je doba uvedená v tomto reklamačnom poriadku, resp. v záručnom liste daného tovaru.

 

ČLÁNOK III.

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

 

  1. Predávajúci zodpovedá za to, že ním predávaný tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, že je bez vád a zodpovedá záväzným technickým normám. Za vadu veci sa považujú predovšetkým také nedostatky vlastností tovaru, ktoré vyplývajú z príslušných  technických alebo iných noriem určujúcich vlastnosti daného tovaru.
  2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho dodaní Kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby.
  3. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 1. ktoré vznikli prirodzeným opotrebením veci;
 2. ktoré spôsobil Kupujúci alebo tretie osoby zlou manipuláciou, mechanickým poškodením, užívaním tovaru v rozpore s dodaným manuálom (návodom pre použitie) a pod.;
 3. ktoré vznikli nadmerným teplom alebo priamym slnečným svetlom;
 4. ktoré vznikli v dôsledku zanedbania potrebnej  starostlivosti a bežnej údržby alebo nevhodným ošetrovaním tovaru;
 5. ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel alebo bol na vadu výslovne a jasne upozornený;
 6. ak Kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.;
 7. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru;
 8. ktoré síce vznikli v záručnej dobe, ale vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym či nadmerným používaním, prípadne nesprávnym použitím iných prídavných zariadení a/alebo príslušenstva ako predpisuje výrobca alebo po uplynutí doby životnosti tovaru;
 9. ktoré sú spojené s porušením ochrannej plomby na tovare alebo vykonaním neodborných opráv;
 10. mechanickým poškodením tovaru zavineným Kupujúcim, resp. ktoré sú spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti.

3.4     Za vadu tiež nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy tovaru, že životnosť (funkcia) tovaru je obmedzená na kratší čas použitia (napr. pri  vreckovej batérii).

3.5     Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný vydať záručný list. Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo Predávajúceho, IČO, obsah záruky, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 

ČLÁNOK IV.

ZÁRUČNÁ DOBA

                                                                                    

  1. Pokiaľ nie je v tomto reklamačnom poriadku alebo záručnom liste konkrétneho tovaru uvedené inak, na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba v dĺžke 24 mesiacov. Viac informácií o prípadnej predĺženej záruke nájdete vždy v dokumente „Návod na používanie a záruka“, ktorý je súčasťou balenia tovaru.
  2. Pokiaľ nebolo osobitne dojednané inak platí, že ak ide o predaj tovaru, ktorý sa považuje za použitú vec, na takýto tovar sa vzťahuje záručná doba v dĺžke 12 mesiacov.
  3. Prosím vezmite na vedomie, že Predávajúci môže predávať aj tzv. doplnkový sortiment pri ktorom sa dĺžka záruky riadi podľa vyznačeného dátumu spotreby, resp. dátum minimálnej trvanlivosti.
  4. Nad rámec zákonnej záručnej doby môže Predávajúci poskytnúť aj dlhšiu záruku. Pokiaľ nebolo osobitne dojednané inak, určenie výrobkov na ktoré sa vzťahuje dlhšia záruka je výhradným právom Predávajúceho. Na všetok tovar zn. OMRON označený logom „3 roky záruka“ sa vzťahuje záruka 36 mesiacov.
  5. Nad rámec zákonnej záručnej doby môže Predávajúci na vybraný tovar poskytnúť za ním určených podmienok aj možnosť predlženej záruky, a to v trvaní 60 mesiacov, v závislosti od informácií uvedených v záručnom liste a E-shope. Predĺžená záruka plynie odo dňa zakúpenia tovaru, prípadne registrácie na predĺženú záruku (iba prístroje zakúpené pred 1.6.2023). Pre vylúčenie pochybností platí, že predĺžená záruka sa vzťahuje vždy len na prístroje mimo ich príslušenstva. Pokiaľ nie je osobitne dojednané inak alebo ak Predávajúci na E-shope neuvádza inak, predĺžená záruka 60 mesiacov sa vzťahuje na nasledovné prístroje:
 • tlakomery OMRON zakúpené po 1.2.2024 
 • tlakomery OMRON M3, M3 Comfort, M4 Intelli IT, M6 Comfort, M7 Intelli IT, EVOLV, Complete, RS4, RS7 Intelli IT zakúpené po 1.6.2023 
 • tlakomery OMRON M6 Comfort, M7 Intelli IT, EVOLV, NightView, Complete zakúpené pred 1.6.2023 s registrovanou zárukou
 1. Práva zo zodpovednosti za vady si je Kupujúci voči Predávajúcemu povinný uplatniť počas záručnej doby a bezodkladne, inak platí, že práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú.
 2. Prosím vezmite na vedomie, že záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je Kupujúci si povinný po skončení opravy tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak Kupujúci neurobil. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová zákonná záručná doba znova od prevzatia nového tovaru alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 3. Prosím vezmite na vedomie, že povaha niektorého tovaru môže vyžadovať osobitnú starostlivosť, a to aj bez ohľadu na zákonom stanovenú dĺžku záručnej doby. Tieto podmienky sú vždy uvedené v záručnom liste a/alebo návode pre použitie. Napr. pre tlakomery zn. OMRON sa odporúča pravidelná kalibrácia každé 2 roky. Po túto dobu Predávajúci zaručuje, že tlakomer meria presne. V prípade, ak má Kupujúci počas plynutia záručnej doby záujem o vykonanie kalibrácie, Predávajúci na požiadanie Kupujúceho vykoná kalibráciu zdarma, a to raz za dva roky, súhrnne však najviac dvakrát na jeden prístroj. Žiadosť o vykonanie bezplatnej kalibrácie je potrebné predložiť Predávajúcemu spolu so zakúpeným prístrojom a potvrdeným záručným listom. Predávajúci poskytuje kalibráciu zdarma výhradne na tovar zn. OMRON preukázateľne zakúpený z oficiálnej distribúcie Predávajúceho.

 

ČLÁNOK V.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE A JEJ VYBAVENIE

 

5.1     Kupujúci je povinný si dodávaný tovar pred jeho prevzatím prezrieť.

5.2     Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste a návode pre použitie, a v prípade, ak je tovar zaplombovaný, nesmie porušiť plomby.

5.4     Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu nasledovne:

 1. osobne u Predávajúceho; alebo
 2. listom na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v čl. I VOP; alebo
 3. elektronickou poštou na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I VOP.

5.5   Podaná reklamácia musí obsahovať:

 1. kontaktné údaje Kupujúceho podávajúceho reklamáciu (tj. meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu a/alebo e-mailovú a/alebo telefonický kontakt); a
 2. predmet reklamácie (stručný a vecný popis vady); a
 3. aké práva si Kupujúci z dôvodu jeho reklamácie uplatňuje; a
 4. podpis Kupujúceho alebo podpis oprávnenej osoby, ktorá Kupujúceho zastupuje.

V prípade, ak reklamácia nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto bode Reklamačného poriadku, na takúto reklamáciu sa neprihliada a Predávajúci nie je povinný takúto reklamáciu vybaviť.

5.6     K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zakúpení tovaru (pokladničný blok) alebo vyplnený záručný list. V prípade, ak bol vydaný záručný list ale kupujúci ho stratil, postačuje k reklamácii predloženie dokladu o zakúpení tovaru, pričom v takom prípade sa na tovar poskytne len zákonná záruka (tj. 12 mesačná, 24 mesačná záruka, resp. kratšia záruka v závislosti od reklamovaného tovaru, a to aj napriek tomu, že v záručnom liste, ktorý kupujúci stratil, mohla byť vyznačená dlhšia záručná doba alebo predĺžená záruka.

5.7     O podaní reklamácie bude vyhotovené potvrdenie o prijatí reklamácie s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila. V potvrdení o prijatí reklamácie sa vyznačí najmä informácia o tom, kedy si Kupujúci svoje právo uplatnil, ako aj o vybavení reklamácie a o dobe jej trvania. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu čo možno najskôr. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, pokiaľ má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. e-mailom).

5.8     Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z jeho práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, Predávajúci zhodnotí technický stav reklamovaného tovaru a reklamáciu riadne preverí a v zákonnej lehote rozhodne o jej vybavení, tj. najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci  právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo požadovať výmenu tovaru za nový tovar.

5.9     Reklamácia je vybavená a reklamačné konanie je ukončené vždy jedným z nasledovných spôsobov: (i) odovzdaním opraveného tovaru; (ii) výmenou tovaru; (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru; (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru; (v) písomnou výzvou na prevzatie plnenia; alebo (vi) jej odôvodneným  zamietnutím.

 

ČLÁNOK VI.

PRÁVA KUPUJÚCEHO

 

6.1     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo:

 1. aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená;
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky a rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú;
 3. na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád, nemôže vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie vady po oprave pôjde vtedy, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

6.2     Ak vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, Kupujúci má právo:

 1. na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť);
 2. na odstúpenie od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny (Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu ním zaplatenú kúpnu cenu).

6.3     Ak vadu nemožno odstrániť a táto vada nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec  bez vady, Kupujúci má právo:

 1. na primeranú zľavu z ceny.

6.4     V prípade, ak reklamácia vadného tovaru nebola vybavená v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, Kupujúci má právo:

 1. odstúpiť od zmluvy; alebo
 2. na výmenu tovaru za nový tovar.

6.5     Servis tovaru predávaného Predávajúcim sa vykonáva u Predávajúceho.

 

ČLÁNOK VII.

REKLAMÁCIA POUŽITÉHO A VADNÉHO TOVARU

 

7.1     Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu .

7.2     Pri použitých a vadných veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena alebo za vadu na ktorú bol Kupujúci pri predaji upozornený.

7.3     Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí Predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť Kupujúceho o akú vadu ide. Takýto tovar musí byť osobitne odlíšený od bezvadného tovaru a jeho predajná cena musí byť nižšia, než cena za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

 

ČLÁNOK VIII.

POZÁRUČNÝ SERVIS

 

8.1     Predávajúci poskytuje na svoj tovar aj kompletný pozáručný servis. V závislosti od rozhodnutia Predávajúceho, môže Predávajúci poskytovať pozáručný servis aj na iný tovar ako tovar zakúpený od Predávajúceho, resp. tovar zakúpený z distribučnej siete Predávajúceho.

8.2     Pozáručný servis vykonáva Predávajúci len za úhradu podľa aktuálneho cenníka uvedeného na jeho stránke www.celimed.sk.

8.3     Podľa ust. § 656 Občianskeho zákonníka si je objednávateľ servisu tovaru povinný vyzdvihnúť vec najneskôr do 1 mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť oprava alebo úprava uskutočnená; a v prípade ak bola oprava alebo úprava vykonaná neskôr, tak do 1 mesiaca od doručenia vyrozumenia o jej prevedení.

8.4     V prípade, ak si objednávateľ servisu tovaru nevyzdvihne vec v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď ju bol povinný vyzdvihnúť, má Predávajúci ako zhotoviteľ opravy právo vec zničiť, predať či inak využiť a použiť jej prípadný výťažok za účelom kompenzácie neuhradeného skladného a neuhradených nákladov vynaložených v súvislosti so servisom alebo opravou veci. Ak je Predávajúcemu známa adresa objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty (tj. vec presahujúca hodnotu 150 €), je Predávajúci povinný o zamýšľanom predaji veci objednávateľa servisu vopred vyrozumieť a poskytnúť mu dodatočnú primeranú lehotu k vyzdvihnutiu veci (najviac však dva týždne).

8.5     Po dobu, počas ktorej je objednávateľ servisu v omeškaní s prevzatím veci odovzdanej na servis, prechádza na objednávateľa s poukazom na ust. § 520 a § 522 Občianskeho zákonníka nebezpečenstvo skazy, zničenia, poškodenia a náhodného poškodenia veci.

 

ČLÁNOK IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

9.1     Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to obdobným postupom a za obdobných podmienok ako pri zmene VOP v zmysle článku IX. VOP.

9.2     Predávajúci informuje Kupujúceho, že podmienky spracúvanie osobných údajov Kupujúceho zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa za účelom (i) predaja tovaru Kupujúcemu; (ii) registrácie pre možnosť získania predĺženej záruky pre vybraný tovar; (iii) uplatnenie si práv zo zodpovednosti za vady a vybavenie reklamácie, a informácie o jeho právach ako dotknutej osoby sa nachádzajú na webovej stránke www.celimed.sk a v sídle Predávajúceho. Predávajúci spracúva osobné údaje na základe právnych základov podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR (napr. zmluvný a predzmluvný vzťah, oprávnený záujem, zákonná povinnosť). V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na Predávajúceho. Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov u Predávajúceho je info@celimed.sk.

9.3     Reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke Predávajúceho www.celimed.sk a v sídle Predávajúceho, a na požiadanie aj v jeho zákazníckom centre.

 • Svetový líder na trhu tlakomerov a inhalátorov

 • Klinicky overená presnosť prísnym testovaním významnými zdravotníckymi organizáciami
 • Lekári a lekárnici dôverujú a odporúčajú

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.