Obchodné podmienky

Skrátene:

  • cena je uvedená vrátane DPH
  • OKAMŽITÁ DODÁVKA – na doručenie používame kuriérsku službu Slovak Parcel Service (3,80€ po celej SR) do 24h (prípadne 48h), alebo osobné prevzatie (zdarma) v sídle predajcu
  • sme jediné autorizované zastúpenie OMRON zdravotníckej divízie na Slovensku – tovar je na 99% na našom sklade – nečakáme na tovar od externého dodávateľa
  • na tlakomery OMRON poskytujeme v cene počas doby záruky – kalibráciu (kontrola presnosti) 1x za 2 roky
  • na vybrané modely prístrojov tlakomerov OMRON (nie manžeta) poskytujeme predĺženú záruku 5 rokov na základe registrácie
  • ak spracujeme vašu objednávku do 14:00h pracovného dňa, tovar by ste mali dostať v nasledujúci pracovný deň v priebehu pracovnej doby (používajte doručovaciu adresu napríklad do práce)
  • PLATBA prebieha tu platobnou kartou (platobná brána ČSOB) / na dobierku kuriérovi pri prevzatí tovaru, alebo v hotovosti / platobnou kartou pri osobnom prevzatí v sídle predajcu
  • máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dňa prevzatia tovaru na základe písomného podania
  • ak ste zásielku nedostali, ani ste si nenašli v poštovej schránke informáciu o uložení zásielky na pošte (po 48h od objednávky), prosím kontaktujte nás
  • SERVIS – záručný (vybavujte vždy prostredníctvom svojho predajcu), aj pozáručný (autorizovaný výrobcom, so školenými technikmi – OMRON technické školenia, metrológia – Slovenský metrologický ústav) je poskytovaný priamo v sídle predajcu (tovar nám môžete zaslať aj poštou – s označením „Krehké“)

———————————————————————————————————————-

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti CELIMED s.r.o.

pre prevádzku internetového  obchodu

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce    z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť CELIMED s.r.o. , so sídlom  Rybničná 36/ H,  831 06 Bratislava, SR, IČO: 31 403 751 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  Oddiel: Sro., , Vložka č.9687/B (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim a ktorej predmetom je kúpa a  predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

CELIMED s.r.o., Rybničná 36/H, 83106 Bratislava, SR

IČO: 31 403 751  DIČ: 2020338441,  IČ DPH: SK2020338441

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro.,  Vložka č. 9687/B

bankový účet SK88 7500 0000 0000 0215 0213

Telefón: +421 2 4487 2010

E-mail: objednavky@celimed.sk

 

I.

Vymedzenie pojmov

 

1.1        Predajca  – spoločnosť CELIMED s.r.o. ( ďalej len ako „Predajca“) ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o. vložka číslo 9687/B, IČO: 31403751, DIČ: 2020338441, IČ DPH: SK2020338441 je výhradným dovozcom a predajcom prístrojov zn. OMRON na Slovensku a je prevádzkovateľom internetového obchodu na stránkach Predajcu www.celimed.sk

1.2        Kupujúcim sa rozumie akýkoľvek návštevník internetovej stránky Predajcu, ktorý si  objedná elektronickou formou tovar ponúkaný Predajcom a tým vstúpi do obchodného vzťahu s Predajcom. Kupujúcim je aj ten, kto uzavrie s Predajcom písomnú kúpnu zmluvu .

1.3        Nákup tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Predajcu  cez stránku www.celimed.sk (ďalej len obchodu), môže uskutočňovať každá osoba (fyzická aj právnická) bez obmedzenia za predpokladu, že bude dodržiavať nižšie uvedené obchodné podmienky Predajcu.

1.4        Registrovaný návštevník internetovej stránky predajcu (ďalej len „Registrovaný užívateľ“), sa pre účely týchto VOP rozumie návštevník, ktorý vyplnil registračný formulár a tým súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie stránok www.celimed.sk.

1.5        Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu Predajcu.

1.6        Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväznej objednávky Kupujúceho Predajcovi a jej záväzného akceptovania Predajcom. Od doručenia  záväzného akceptovania objednávky Predajcom,  kupujúcemu , vzniknú  medzi Kupujúcim a Predajcom vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

 

II.

Obchodné  a reklamačné podmienky

 

2.1   Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.2   Každý Kupujúci  vyplnením objednávky tovaru, potvrdzuje,  že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený, mal a má možnosť sa s nimi oboznámiť na webovej stránke Predajcu. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Uzavretá Kúpna zmluva je Predajcom archivovaná pre zabezpečenie jej úspešného plnenia.

2.3   V prípade, že Predajca a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej  si dohodnú podmienky odchýlne od týchto všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.4  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci Predajcovi vo forme vyplneného  a odoslaného formulára na internetovej stránke Predajcu (ďalej  len „objednávka“).

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením záväznej akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predajcu nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.6  Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať:

a) meno a priezvisko kupujúceho,

b) adresu bydliska a dodaciu adresu,

c) objednávací názov tovaru, počet objednaných kusov,

e) telefónne číslo

 

Právnická osoba je povinná uviesť v objednávke, okrem náležitosti uvedených pod písmenami  c) a e) tieto ďalšie údaje:

g) obchodné meno a sídlo právnickej osoby,

h) IČO, IČ DPH,

i) meno, priezvisko a tel. číslo kontaktnej osoby,

j) fakturačnú a dodaciu adresu

Ak formulár neobsahuje potrebné pozície na zadanie požadovaných údajov použije Kupujúci priestor pre poznámky. Predajca  vybavuje objednávky v poradí, v akom prišli.

2.7 Záväzným akceptovaním objednávky Predajcom je e-mailové potvrdenie predajcu kupujúcemu o akceptovaní jeho objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 

 

Objednávanie tovaru

2.8        Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke Internetového obchodu Predajcu a nie je vypredaný. Tovar si môže kupujúci objednať vyplnením objednávky v Internetovom obchode, prípadne si môže tovar objednať e-mailom na e–mailovej adrese Predajcu objednavky@celimed.sk.

2.9        Po odoslaní objednávky dostane kupujúci od Predajcu potvrdenie o doručení objednávky a následne, po spracovaní objednaného tovaru, dostane potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný, alebo odoslaný. Predajca je oprávnený kontaktovať kupujúceho aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

2.10     Po záväznej akceptácii objednávky Predajcom, vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a Predajcom. Kupujúci sa tým zaväzuje, podľa platných VOP,  za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu a potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

2.11        Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.12    Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez poplatku iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky Predajcom a to najneskôr do 14:00 hod tohto dňa. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou, elektronicky e-mailom, na e-mailovú adresu Predajcu objednavky@celimed.sk alebo poštou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predajca kupujúcemu písomnou formou, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), alebo telefonicky. Kupujúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že predajca nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Podmienky úplného odstúpenia od zmluvy sú upravené v časti IV. VOP.

2.13    Predajca si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade:

a) ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje,

b) ak tovar nebol dodaný,

c) ak sa zmenila veľkoobchodná cena výrazným spôsobom

Predajca je o vyššie uvedených dôvodoch zrušenia objednávky povinný bezodkladne informovať kupujúceho a navrhnúť mu ďalší postup.

Ochrana osobných údajov

2.14  Účel spracovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov a obchodných partnerov slúžia výhradne na bezproblémové a kvalitné plnenie ich objednávok, na služby a na komunikáciu so zákazníkmi a obchodnými partnermi, t.j. za účelom komplexného  spracovania emailových objednávok prípadne požiadaviek zákazníkov adresovaných okrem iného aj na emailovú adresu  servis@celimed.sk, obsahujúcich napríklad sťažnosti, reklamácie, otázky zákazníkov, apod.

2.15 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zadaním osobných údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete spoločnosti CELIMED s.r.o. , v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a to: mena a priezviska, adresy bydliska , dodacej adresy a telefónneho čísla  vrátane Vašej e:mailovej adresy .  Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje  podľa § 62 ods. 3  zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Čas platnosti súhlasu  je na dobu neurčitú a zákazník prípadne obchodný partner ho môže kedykoľvek  písomne odvolať  na adrese : CELIMED s.r.o., Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, alebo elektronickou poštou – emailom na adrese: objednavky@celimed.sk.

2.16   Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému  e-shop  CELIMED s.r.o.

a)  Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém e-shop Celimed s.r.o.

CELIMED s.r.o.,  so sídlom Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, SR

IČO: 31 403 751  DIČ: 2020338441,  IČ DPH: SK2020338441

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro.,  Vložka č. 9687/B

Telefón: +421 2 4487 2010

E-mail: objednavky@celimed.sk

 

b)   zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno a priezvisko

adresa bydliska/ adresa dodania tovaru

telefónne číslo

emailova adresa

 

c)  totožnosť oprávnenej osoby

      informačný systém e-shop Celimed s.r.o. osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webstránke spoločnosti CELIMED s.r.o.

d)  poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti  poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

 

Informačný systém e-shop CELIMED s.r.o: osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, pričom doba platnosti súhlasu je na dobu neurčitú trvaním registrácie na webstránke.  Daný súhlas  možno  kedykoľvek  písomne odvolať  na adrese : CELIMED s.r.o., Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, alebo elektronickou poštou – emailom na adrese: objednavky@celimed.sk.

e) Tretie strany a príjemcovia

     Informačný systém e-shop CELIMED s.r.o. :  doručovateľská spoločnosť

 

f)  Forma zverejnenia

Osobné údaje sa nezverejňujú

 

g)  Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

 

h)  Poučenie o právach dotknutej osoby:

 

Spoločnosť CELIMED s.r.o.  sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a to zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochran e osobných údajov a zároveň  vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel

 

Dotknutá osoba , na základe písomnej žiadosti , má právo od prevádzkovateľa t.j. spoločnosti CELIMED s.r.o.  v zmysle ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov vyžadovať:

 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa §  15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods.  5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a  vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady  obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm.

d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

 III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 

3.1        Práva a povinnosti Predajcu

Predajca je povinný:

a) dodať kupujúcemu na základe záväznej akceptácie objednávky, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho spôsobom nevyhnutným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy,

b) zabezpečiť, aby Predajcom dodaný tovar spĺňal požadovanú kvalitu a bol v súlade so zákonnými požiadavkami pre predaj zdravotníckych pomôcok na slovenskom trhu,

c) odovzdať kupujúcemu, najneskôr spolu s tovarom, v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru,

d) Predajca má právo na zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar riadne a včas.

 

3.2        Práva a povinnosti Kupujúceho
Kupujúci je povinný:

a) prevziať ním objednaný  tovar,

b) zaplatiť Predajcovi dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej vo VOP,

c) potvrdiť na podacom štítku prepravcu prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v objednanom množstve, v kvalite, termíne a mieste dohodnutom v záväznej akceptácii objednávky.

 

 IV.

Odstúpenie od zmluvy

 

4.1      Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese objednavky@celimed.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 

a)     odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci vykonať len písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Predajcu objednavky@celimed.sk

b)     v odstúpení od zmluvy je povinný uviesť:

–        číslo objednávky,

–        dátum nákupu s číslom svojho účtu resp. adresy pre vrátenie ním uhradenej kúpnej ceny,

c)      tovar, ktorý kupujúci už prevzal, je povinný najneskôr v deň odstúpenia od zmluvy zaslať, alebo osobne doručiť na adresu Predajcu: CELIMED s.r.o., Rybničná 36H, 83106 Bratislava (august 2016)

d)      kupujúcim vrátený tovar nesmie byť kupujúcim poškodený, musí byť v pôvodnom obale, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, manuálu a dokladu o kúpe,

e)      vrátený tovar je Kupujúci povinný zaslať  doporučene na adresu Predajcu, nie na dobierku.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4.1  je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo  elektronicky  na e-mailovú adresu Predajcu uvedenú vo VOP.

 

4.2        V prípade splnenia podmienok uvedených v bode 4.1 týchto VOP, vráti Predajca  kupujúcemu ním zaplatené peniaze najneskôr v lehote 14 pracovných dní od prijatia tovaru a to na účet kupujúceho alebo na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Pri nesplnení niektorej z podmienok uvedených v bode 4.1 VOP, Predajca vráti kupujúcemu ním zaslaný tovar na náklady kupujúceho.

 

4.3        Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, sa nevzťahuje na tovar, ktorý si kupujúcu osobne prevzal na adrese Predajcu.

 

V.

Dodacie podmienky, doprava

 

5.1        Po záväznom potvrdení objednávky, Predajca dodá objednaný tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predajcu. Obvyklý termín vybavenia objednávky je do 2 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky Predajcom.

5.2        Dodacie lehoty sa počítajú v pracovných dňoch. Počas dní pracovného voľna Predajca zásielky neexpeduje.

5.3        Miestom odberu je miesto, určené kupujúcim v objednávke. Objednávka sa považuje za vybavenú dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5.4        Súčasťou zásielky s objednaným tovarom je daňový doklad o kúpe tovaru, návod na používanie dodaného tovaru a záručný list.

5.5        Kupujúci si môže ním objednaný tovar prevziať aj osobne v mieste sídla Predajcu, po predchádzajúcej dohode s Predajcom o termíne prevzatia.

5.6        Predajca dodá objednaný tovar na základe požiadavky kupujúceho a to :

a)            poštou na dobierku na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke,

b)            kuriérom do 24 hodín

 

5.7        Kupujúci je povinný prevziať si ním objednaný a Predajcom dodaný tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

5.8        V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar ani do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej Predajcom, je Predajca oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 1 EUR za každý deň uskladnenia tovaru.

5.9        Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je Predajca oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.10      Predajca je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v objednávke.

5.11       Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach Predajcu, umiestnené na internetovej stránke Predajcu www.celimed.sk sú nezáväznými údajmi.

5.12       V prípade, ak Predajca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v objednávke (kúpnej zmluve), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú, pre prípad svojej neprítomnosti,  splnomocní na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke (kúpnej zmluve). Kupujúci resp. osoba ním splnomocnená na prevzatie tovaru sú povinní podpísať doklad o doručení a odovzdaní tovaru.

5.13    Ak Predajca, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke (kúpnej zmluve), bude musieť dodávku tovaru opakovať, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, vrátane skladného vo výške uvedenej v bode 5.8 týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.14    Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.15    O predaji tovaru vydá Predajca kupujúcemu doklad, v ktorom uvedie druh tovaru, jeho cenu, obchodné meno a sídlo Predajcu a dátum prevzatia tovaru. Za taký doklad sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou.

5.16    Cena dopravného:

Cena dopravy kuriérom je 3,80€, to platí pre celé územie Slovenska. Po dohode kupujúceho s predajcom je možný aj osobný odber tovaru – v sídle Predajcu. V tom prípade nie je cena dopravy pripočítaná. Osobný odber si môže Kupujúci vybrať v druhom kroku objednávky a cena dopravy bude z účtu vymazaná.

5.17    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, ako aj jej obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi alebo kuriérovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru,  je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca resp. kuriér. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predajcovi, môže Predajca následne zabezpečiť  odstránenie vady tovaru, príp. poskytnúť  zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru,  dodať kupujúcemu nový tovar.

5.18    Ak Predajca nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa Predajca s kupujúcim nedohodnú na náhradnom plnení.

5.19    Ak sa Predajca a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, Predajca je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo  služieb.

5.20    Pri náhradnom plnení Predajca dodá kupujúcemu  tovar  v rovnakej kvalite a cene.

 

VI.

Platobné podmienky

 

6.1        Kupujúci je povinný zaplatiť predajcovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, vrátane balného a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „Kúpna cena) formou:

a) dobierky v mieste dodania tovaru,

b)  na základe dohody

 

6.2        Predajca si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a dopravných služieb

6.3        V prípade, ak kupujúci zaplatí Predajcovi na základe dohody kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predajcu. Inak je kupujúci povinný zaplatiť Predajcovi  kúpnu cenu za ním objednaný a Predajcom dodaný tovar pri prevzatí tovaru.

 

VII.

Podmienky udeľovania zliav

 

6.1        Predajca je oprávnený Kupujúcemu  znížiť kúpnu cenu o zľavu, ktorú Predajca  v rámci kampane vyhlásil vopred na stránkach Internetového obchodu. Táto zľava sa môže vzťahovať aj na jednotlivý tovar Internetového obchodu alebo môže ísť o výpredajovú zľavu na všetok zverejnený tovar.

6.2       Predajca poskytuje na vybraný tovar špeciálnu zľavu pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a to 15% z uvedenej ceny, ktorá sa odpočíta po vložení tovaru do košíka a uvedení čísla preukazu poistenca.

  

VIII.

Záručná doba , reklamácia vád a servis

 

8.1        Záručná doba na všetok predávaný tovar je minimálne 24 mesiacov (prípadne viac – uvedené v záručnom liste) a začína plynúť dňom   zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2        Reklamácie vád tovaru vybavuje Predajca v zmysle reklamačného poriadku Predajcu, ktorý je zverejnený na  webovej stránke Predajcu www.celimed.sk.

8.3        Servis na Predajcom predávaný tovar poskytuje predajca na adrese sídla Predajcu.

8.4        Servisné podmienky Predajcu sú bližšie upravené v reklamačnom poriadku a prístupné na webovej stránke Predajcu www.celimed.sk.

 

IX.

Záverečné ustanovenia

 

9.1        Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke Predajcu.

9.2        V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.3        Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

9.4        Kupujúci registráciou na stránke Predajcu a zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Produkt bol pridaný do košíka.

Prejsť do košíka a pristúpiť k objednávke Chcem nakúpiť ešte ďalší tovar

Prosím skontrolujte zadané údaje.

Zatvoriť upozornenie

Obchodné podmienky

Pre Záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby, si prosím prečítajte a odsúhlaste Obchodné podmienky.

Zatvoriť upozornenie
Vyhľadávanie